Algemene Ledenvergadering General Member Meeting 10 juli in Het Ladderhuis Westerpark om 15.00 uur.

Programma Algemene Vergadering van Beraad | Remonstranten

Hallo BVA leden,

Heel langzaam ‘normaliseert’ de samenleving zich weer. Voor ons als BV Amsterdam bestuur is dat reden om ‘gewoon’ aan het eind van het seizoen een Algemene Leden Vergadering (ALV) te plannen. We gaan dat doen op 10 juli, van 15.00 tot het eind van de middag. We beginnen natuurlijk even met de formele zaken en hopen dat vlot te kunnen doen zodat we de middag met een gezellige borrel kunnen afsluiten. We hebben elkaar een tijd niet of nauwelijks gezien of gesproken dus is er nu gelegenheid dat ín te halen’. De bar is open en wij zorgen voor wat versnaperingen..

Omdat de Sporthal niet beschikbaar is houden we de bijeenkomst in het Westerpark, in het ‘ladderhuis’ (naast de korfbalvelden).

Het adres van het Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam. Het clubhuis van de korfbalclub vlak bij de toegangsbrug vanaf de Van Hallstraat

Elke ALV is natuurlijk altijd van belang omdat je daar als lid van de club mede vorm kunt geven aan ons clubbeleid. Deze maal staan er 2 onderwerpen op de agenda die extra bijzonder zijn:

  • In de verantwoording van de financiën zit een voorgenomen besluit tot teruggave van een deel van de contributies over afgelopen seizoen.
  • We willen in het volgende seizoen ons sportieve beleid aanscherpen, onder andere door uitbreiding van de rol van de Technische Commissie naar de senioren teams.

Wil je met het bestuur in gesprek over deze (en andere) onderwerpen dan ben je zeer welkom op

De ALV van BV Amsterdam met borrel na afloop

zaterdag 10 juli om 15.00 in het ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DDAmsterdam.

Hopelijk zien we elkaar op die datum..

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Her Koelmans (voorzitter)

In English:

Hello BVA members,

Society is slowly returning to normal. For us as a BV Amsterdam board, that’s reason to ‘just’ plan a General Members Meeting (GMM) at the end of the season. We’ve planned this on July 10, from 3 p.m. to the end of the afternoon. We will of course start with the formal matters and hope to be able to do that smoothly so that we can end the afternoon with a drink. We haven’t seen or spoken to each other for a while, so there is now an opportunity to catch up’. The bar will be open and we’ll provide some snacks..

Because our gym (Van Hogendorp hal) is not available, we will hold the meeting in the Westerpark, in the ‘ladder house’ (next to the korfball fields).

The address of the Ladderhuis is Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam. The clubhouse of the korfball club near the access bridge from Van Hallstraat

Every GMM is of course always important because as a member of the club you can help shape our club policy. This time there are 2 topics on the agenda that are extra special:

  • The financial statement contains an intended decision to return part of the contributions for the past season.
  • We want to tighten up our sporting policy in the next season, among other things by extending the role of the Technical Committee to the senior teams.

If you would like to discuss these (and other) topics with the board, you are very welcome at

The GMM of BV Amsterdam with a drink afterwards

Saturday 10 July at 15.00 in the Ladderhuis. Klönneplein 10, 1014DD Amsterdam.

Hopefully we’ll see each other on that date..

Yours sincerely, on behalf of the board, Her Koelmans (chairman)