Algemene Ledenvergadering BV Amsterdam op 5 september 2020

Hallo BVA leden,

Inmiddels zijn we al weer 2 weken aan het trainen. Vanaf volgende week kunnen we ook de van Hogendorphal weer gebruiken. Een nieuw trainingsschema is op de website gepresenteerd. 

De berichtgeving over de risico’s op Corona besmettingen blijven wisselen. Deze onzekerheid heeft het bestuur er toe gebracht de middag op 5 september om te zetten in een simpele Algemene Ledenvergadering (ALV). De ‘seizoenstart’ waarin allerlei leuke activiteiten over basketbal, de club en hoe we aan het werk zijn vanuit Technische Commissie en bestuur aan de leden (en andere belangstellenden) wilden presenteren kan wellicht worden omgezet in een gezamenlijke ‘seizoensafsluiting’ ergens in mei volgend jaar. 

De ALV wordt gehouden in de van Hogendorphal, van 14 u tot 16 u. Vanaf 13.30 zijn we ‘open’. Als het goed weer is kunnen we buiten zitten, anders zullen we één van de sporthallen gebruiken om met behoud van voldoende afstand elkaar te kunnen spreken. De stukken over de financiën staan inmiddels op de website en zijn beschikbaar als je als lid hebt ingelogd. De bespreekpunten zullen zijn (zie ook agenda in bijlage):

1. Opening 

2. Verslag ALV 2019 

3. Bestuursverslag afgelopen seizoen (inclusief TC) 

4. Financieel verslag afgelopen seizoen

  • Verslag seizoen 2019 – 2020
  • Verslag en decharge van de kascommissie seizoen 2019 – 2020
  • Vaststelling begroting 2020 – 2021 en voorstel contributie
  • Vaststelling kascommissie 2020 -2021

5. Samenstelling bestuur komend seizoen 

6. Rondvraag 

7. Sluiting, borrel.

We begrijpen dat veel leden niet regelmatig inloggen, als je jouw wachtwoord niet meer goed weet kun je eenvoudig een nieuw wachtwoord opvragen (je ontvangt dat via je e-mail als je met jouw mailadres inlogt).

In verband met de corona maatregelen willen wij graag weten hoeveel leden van plan zijn naar de ALV te komen. Je kunt dat melden wz@bvamsterdam.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk via e-mail vragen of aandachtspunten aan de vergadering te melden. Dit kan door een mail te sturen aan wz@bvamsterdam.nl

Het bestuur van BVA

De vergaderstukken zoals: financiën agenda, verslag ALV 2019, samenstelling bestuur, terugblik seizoen 2019-2020
verslag kascommissie.

English version

Hello BVA members,

We have now been training for 2 weeks. From next week we can also use the van Hogendorphal again. A new training schedule has been presented on the website.

Reporting about the risks of Corona contamination continues to vary. This uncertainty has led the board to convert the afternoon on September 5 into a simple General Members Meeting (ALV). The ‘season start’ in which all kinds of fun activities about basketball, the club and how we are working from the Technical Committee and board wanted to present to the members (and other interested parties) could perhaps be converted into a joint ‘season closure’ sometime in May next year. .

The ALV is held in the van Hogendorphal, from 2 pm to 4 pm. We are ‘open’ from 13.30. If the weather is good we can sit outside, otherwise we will use one of the sports halls to talk to each other while maintaining sufficient distance. The documents about the ALV are now on the website and are available if you have logged in as a member. The points for discussion will be (see also agenda in annex):

1. Opening

2. Report ALV 2019

3. Board report last season (including TC)

4. Financial report last season

Report season 2019 – 2020
Report and discharge of the audit committee season 2019 – 2020
Adoption of the 2020 – 2021 budget and proposal for contribution
Adoption of the Audit Committee 2020-202

5. Composition of the board next season

6. Any other business

7. Closure, drinks.

We understand that many members do not log in regularly, if you do not remember your password you can easily request a new password (you will receive this via your email if you log in with your email address).

In connection with the corona measures, we would like to know how many members are planning to attend the ALV. You can report this via: wz@bvamsterdam.nl

In addition, it is also possible to report questions or points of interest to the meeting by e-mail. This can be done by sending an email to wz@bvamstrdam.nl

The BVA board